സഹനത്തിന്റെ ചൂളയിലൂടെ ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ…

സഹനത്തിന്റെ ചൂളയിലൂടെ ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ…

🕔13:13, 27.Jun 2020

16 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ ദിവസം അതായത് 2004 ജൂൺ 26, അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത ഒരു വാർത്തയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. ഒന്നാം വർഷ BSc Nursing വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്ന എന്റെ ചേച്ചി സിന്ധ്യ വീണു ചെറിയ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി, നടുവിന് വേദന ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു. ചെറിയ ഒരു വീഴ്ചയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ അത്

Read Full Article