സ്നേഹിച്ചു തോല്പിച്ചവൻ

സ്നേഹിച്ചു തോല്പിച്ചവൻ

🕔23:55, 9.Dec 2019

“നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവീശോമിശിഹായുടെ കൃപാവരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ നാമെല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.” “എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ.” “സഹോദരരേ മിശിഹായുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാനും അവിടുത്തെ രക്തം പാനം ചെയ്യുവാനും തിരുസഭ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.” “മിശിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവും കടങ്ങളുടെ പൊറുതിക്കും നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ”. “എന്നേക്കും ആമേൻ.” ‘ദിവ്യകാരുണ്യമേ ദൈവമേ… ദിവകരുണ്യമേ സ്നേഹമേ…’ “സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ?” “അതെന്തോന്ന്

Read Full Article