വിജയം നൽക്കുന്ന കർത്താവ്

വിജയം നൽക്കുന്ന കർത്താവ്

🕔22:40, 18.Nov 2019

“നീ ഈ ജീസസ് യൂത്തിന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടി,ഒരു പണിയും ഇല്ലാത്തവർക്ക് പറ്റിയ പണിയാണിത്. നിനക്ക് വേറെ ഒരു പണിയും ഇല്ലേ ?” എന്റെ ചേട്ടനും സുഹൃത്തുക്കളും പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത്. പലപ്പോഴും ഇതിനെല്ലാമുള്ള  മറുപടി ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി മാത്രമായിരുന്നു.( ശത്രുവിന്റെ ബലം അറിഞ്ഞിട്ടു വേണമല്ലോ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ ! ).

Read Full Article